خبر خبر

پيوستن فرودگاه جاسك به شبكه جهاني AFTN
همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر ، متخصصين اداره مخابرات ، فناوري و اطلاعات هوانوردي فرودگاه بندرعباس خط AFTN فرودگاه جاسك را جهت دسترسي اين فرودگاه به اطلاعات هوانوردي نصب و راه اندازي نمودند.
شايان ذكر است روزانه تا ١٠٠٠ پيام هوانوردي براي اين فرودگاه مخابره ميشود .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد