خبر خبر

بازديد از ايستگاه هواشناسي فرودگاه مشهد و ايستگاه اقليم شناسي اداره كل هواشناسي استان
شركت كنندگان در دوره آموزشي اصول و الزامات هواشناسي هوانوردي  از ايستگاه هواشناسي فرودگاه مشهد و ايستگاه اقليم شناسي اداره كل هواشناسي بازديد نمودند.
هدف از اين بازديد آشنايي بيشتر با تهيه گزاراشات هواشناسي،  سيستم هاي موجود، نقشه هاي هواشناسي دريافتي از ماهواره در جهت تهيه گزارشات پيش بيني TAFOR,FORCAST،  نحوه تهيه گزاراشات SINOP توسط بالون و نحوه ارسال گزارشات بر روي مدار AFTN و تكنولوژي هاي integration با مخابرات هوانوردي ميباشد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد